87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της ΝΤ. ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της ΝΤ ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της ΝΤ. ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ