87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της Ν. ΣΩΤΗΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της Ν ΣΩΤΗΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της Ν. ΣΩΤΗΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ