87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Α. ΧΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Α ΧΗΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Α. ΧΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ