87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΛΑΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΤ ΠΑΛΑΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΛΑΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ